Welkom op de internetsite van de Stichting Hofleveranciers in Nederland

Stichting Hofleveranciers in Nederland is een organisatie van door H.M. Koningin Beatrix tot 30 april 2013 en hierna door Z.M. de Koning Willem Alexander met de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" onderscheiden bedrijven. Stichting Hofleveranciers in Nederland is niet direct betrokken bij de procedure tot toekenning en behoud van dit recht.

Doel

De stichting heeft tot doel "een bredere bekendheid en inhoud te geven aan deze onderscheiding om daarmee het nationale aanzien van met dit recht begunstigde ondernemingen te bevorderen en hun onderlinge band te versterken, alsmede ter uiting van de gezamenlijke verbondenheid met de monarchie en ons Koninklijk Huis".

Doelgroep

De primaire doelgroep van Stichting Hofleveranciers in Nederland wordt gevormd
door de ondernemingen die onderscheiden zijn met de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" .

Organisatie

Deze organisatie wordt geleid door een klein team van medewerkers, te weten:

De heer J.W.J. Klein (voorzitter)
De heer R.F. Willems (secretaris/penningmeester)
Mevrouw Drs. I.K. Krull (bestuurslid/ communicatie)

Financieël adviseur

De heer R. Reijsmeijer (financiën)

De leden van het bestuur zijn in het dagelijkse leven niet verbonden aan een onderneming die is onderscheiden met het recht "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" en kunnen zodoende onbevooroordeeld hun taken vervullen. Zij doen dit onbezoldigd en op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen extra vergoeding.

Taak en activiteiten

Stichting Hofleverancier behartigt de belangen van de onderscheiden ondernemingen, die zich hierbij hebben aangesloten. De belangrijkste taken zijn:

  • het informeren van pers en publiek omtrent deze titel en de gerechtigden
  • het informeren en adviseren bij aanvraag en onderzoek ter voorbereiding op aanvragen
  • het uitbrengen en bevorderen van publicaties over de onderscheiding
  • het bevorderen van contacten tussen de gerechtigden onderling
  • het onderhouden van contacten met het Koninklijk Huis
  • het onderhouden van contacten met ministeries, provincies en gemeenten
  • het tijdelijk beschikbaar stellen van het wapenbord behorende bij de onderscheiding "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" ter opluistering van de uitreiking daarvan
  • het verzamelen en beheren van een collectie oude wapenborden en oorkondes, predicaten, zowel afgegeven in Nederland als door andere buitenlandse vorstenhuizen
  • het laten verschijnen van een "Nieuwsbulletin" en beheer van deze internetsite www.hofleverancier.nu

Aansluiting

Eenieder die gerechtigd is tot het voeren van de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" kan zich aansluiten bij de Stichting Hofleveranciers in Nederland, maar ook andere geïnteresseerde organisaties en particulieren. Dit kan men doen door middel van een schriftelijk verzoek hiertoe aan het secretariaat van de Stichting. Daarnaast zullen alle nieuwe gerechtigden door de Stichting benaderd worden met het verzoek tot aansluiting hierbij. Aansluiting gebeurt op vrijwillige basis. Jaarlijks zal er echter een kleine bijdrage van minimaal € 55,-- worden gevraagd (men kan zelf hiervan de hoogte bepalen) om de activiteiten te kunnen uitvoeren en de secretariaatskosten te dekken. Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar en dient bij beëindiging drie maanden van te voren opgezegd te worden.

Nieuwsbulletin

Dit mededelingenblad met de titel "Een Koninklijk gebaar" verschijnt 2 maal per jaar en richt zich op alle onderscheiden ondernemingen, Commissarissen des Konings, burgemeesters en overige betrokken autoriteiten en belangstellenden. De toezending hiervan is gekoppeld aan de jaarlijkse bijdrage. Het "Nieuws Bulletin" is ook in te zien onder de rubriek/link - Een Koninklijk Gebaar -.

Stichting Hofleveranciers in Nederland

Werengouw 167 | 1024 NR Amsterdam | tel. +31(0)20-3374956 | IBAN: NL32INGB0004689006 | BIC: INGBNL2A | K.v.K. 41153960

Email: info@hofleverancier.nu

Alle rechten voorbehouden, niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hij elektronisch, mechanisch, etc, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Hofleveranciers in Nederland.